Obchodní podmínky

Nacházíte se na webovém rozhraní www.stajl.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje podnikatel

Josef Fulka, se sídlem Školní 581, 763 15 Slušovice,

IČ: 62717324,

DIČ: není plátcem DPH,

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vizovice, č. j. MUVIZ 002619/2016

Adresa pro doručování: Školní 581, 763 15 Slušovice

Webové stránky www.stajl.cz prezentuje vlastní články a PR články našich partnerů a dále reklamní bannery.

Upozorňujeme, že webové rozhraní neslouží pro prodej žádného zboží ani služeb. Po kliknutí na prezentaci zboží nebo služeb budete přesměrováni na internetové stránky třetích osob. Za obsah těchto stránek neručíme a ani neneseme jako provozovatel webového rozhraní žádnou odpovědnost.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Web stajl.cz neshromažďuje žádné osobní údaje, nepoužívá soubory cookies, ani neměří návštěvnost. Toto mohou používat někteří naši partneři, proto si prosím pročtěte podmínky daných webů.

Obsah webu www.stajl.cz může být chráněn autorskými právy, proto nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

OP se připravují